Алгебра и геометрија

  1. Јелена Радовић, Грејем-Хаутонови графови и примјене
  2. Душан Јокановић, Марина Милићевић, On some properties of skew rings
  3. Милан В. Живановић, Александар Липковиски, Изоморфизам једне класе Питагориних тројки са прстеном целих бројева
  4. Емил Илић-Георгијевић, Мирјана Вуковић, О некомутативним параградуираним прстенима
  5. Марко Ћитић, Видан Говедарица, Оптимизација збира квадрата страница, збира квадрата дијагонала и површине у конвексним осмоугловима
  6. Klavdija Kutnar, Ademir Hujdurović, Dragan Marušič, Odd Automorphisms in Vertex-transitive Graphs